Policy Plan

Stichting Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project Nederland

 

BELEIDSPLAN 2022 – 2025

 

Inleiding

De Stichting Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project Nederland is gevestigd te Voorburg, en is opgericht voor onbepaalde tijd.
Het is geïnspireerd door de geest van dienstbaarheid tegenover de mensheid. We erkennen liefde, harmonie en schoonheid als de verenigde waarden die ten grondslag liggen aan alle religies.
Het doel van de stichting is de ondersteuning van het charitatieve Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project te Delhi, India, oorspronkelijk opgericht onder de naam Hope Project Charitable Trust.

1 Missie/visie

  1. Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de religie van liefde en wijsheid, zodat de vooringenomenheid van alle religies en geloven weg mag vallen, het hart van de mens mag overstromen van liefde en alle haat veroorzaakt door onderscheid en verdeeldheid met wortel en tak mag worden uitgeroeid.
  2. Het ontdekken van het licht en de kracht dat schuilgaat in alle mensen, in het geheim van alle religies, de kracht van mystiek en het wezen van de filosofie, onaangetast door conventie of geloof.
  3. Het bevorderen en eraan bijdragen dat de twee tegengestelde polen – Oost en West – door een uitwisseling van gedachten en idealen, dichter bij elkaar komen en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten voorbij de strakke grenzen van nationaliteit en ras.

1.2 Doelstelling

Het doel van de stichting is de ondersteuning van het charitatieve Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project te Delhi, India, oorspronkelijk opgericht onder de naam Hope Project Charitable Trust.

1.3 Strategie

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van financiële en materiele middelen teneinde deze in het kader van haar doel aan te wenden.

De geldmiddelen van de stichting zullen worden verkregen door:
▪ het bij de oprichting afgezonderde vermogen
▪ giften, schenkingen, erfstellingen en legaten
▪ opbrengsten uit het door de stichting belegde vermogen
▪ hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt
▪ Op de website van de stichting staat tevens vermeld hoe donaties kunnen worden gegeven.

2 Huidige situatie

De afgelopen jaren zijn donaties verzameld voornamelijk door het houden van benefietconcerten. In de jaarverslagen staan de opbrengsten vermeld.
In 2019, 2020, 2021 en het lopende jaar 2022 werden bijeenkomsten, lessen en concerten georganiseerd en informatie gegeven over het Hope project waarbij de bezoekers een donatie konden geven. Voor de komende drie jaar zullen wederom benefietconcerten worden georganiseerd.

2.1 Activiteiten van de organisatie

De activiteiten bestaan uit:
• Het organiseren van maandelijkse benefietconcerten waarbij donaties aan de aanwezigen wordt gevraagd.
• Tweemaal per jaar wordt een nieuwsbrief verzonden.

3 Toekomst

In de komende jaren zullen de activiteiten zoals het organiseren van benefietconcerten en het versturen van de nieuwsbrief worden voortgezet.

4 Organisatie

Stichting Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project Nederland

RSIN nummer 8138.50.150
KvK 05068392
Laan van Nieuwe Oosteinde 64A
2274 EH Voorburg

Website: https://hopeproject.nl

De Stichting heeft een ANBI-status

4.1 Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk en kent een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. Pir Zia Inayat Khan
Penningmeester: dhr. Jan Otten
Bestuurslid en contactpersoon: mevr. Wanda Saki Lee
Bestuurslid: dhr. Cornelis Josephus Jacobus Wagtmans

Het bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen.

5 Financiën

Voor de financiële situatie van de stichting verwijzen wij naar de jaarverslagen op de website.

Jaarverslag afgelopen jaar

Beheer en besteding van het vermogen

De Stichting houdt haar liquide middelen bij de Triodosbank. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.
Het opgebouwde vermogen komt ten goede aan het charitatieve Hazrat Inayat Khan Dargah Hope Project te Delhi, India, oorspronkelijk opgericht onder de naam Hope Project Charitable Trust.

Het werven van gelden

De stichting verwerft gelden door middel van het organiseren van maandelijkse benefietconcerten. Tevens wordt via de site aangegeven hoe donaties kunnen worden gegeven.